Adatkezelési tájékoztazó

Get Adobe Flash player

Szentháromság tér – Élőkép

Adatvédelmi tájékoztató

       

Tartalomjegyzék

 

1.) Bevezetés
2.) Kik az érintettek?
3.) Fogalomtár
4.) Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

4/a.) Egyszeri információ kérése
4/b.) A Webshop
5.) Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
6.) Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 17.§
7.) https://szerszam-kisgep.hu/level-kuldese/ feliratkozás önkéntes és a megrendelés
7/a.) Panaszkezelés
7/b.) Weboldal látogatási adatok

8.) Kik kezelik az adataimat?
9.) Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
10.) Milyen jogaim vannak?
11.) Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?
12.) Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?
13.) Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
14.) Egyéb információk

 

 

 

 

 

1.) Bevezetés

 

A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6500 Baja, Keleti körút 49-51
Cégjegyzékszám szám: 03-09-118371
Adószám: 20742195-2-03
Telefonszám: +36-(79) 323 655
E-mail: info@bajaikommunalis.hu

Önállóan képviseli: Juhász István (ügyvezető igazgató), mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és az magánszemély/érintett adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen szabályzat módosításig vagy visszavonásig hatályos

 

Jelen adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a https://www.bajakomm.hu oldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, 6500 Baja, Keleti krt. 49-51. cím alatt.

 

2.) Kik az érintettek?

Érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli.

Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

 

3.) Fogalomtár

 • Adatfeldolgozó:
  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

  – Az adatkezeléshez kapcsolódó feladatok elvégzése „alvállalkozóként” saját eszközökkel, az adatkezelő iránymutatása alapján. Adatfeldolgozás pl.: a bérszámfejtési, könyvelési, weblap kezelés, feladatok ellátása.
 • Adatkezelés:
  A Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  – Adatkezelés az adatok felvétele, feldolgozása, rögzítése papíron, vagy számítógépen, adatok tárolása, továbbítása (pl.: adatfeldolgozónak), törlése, módosítása, zárolása, megsemmisítés megakadályozása, felsorolás, stb.
 • Adatkezelő:
  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az, aki az adatkezelést végzi – Természetes vagy jogi vagy nem jogi személy. Ő határozza meg az adatok kezelésének célját. Adatot rögzíti vagy továbbítja az adatfeldolgozónak. Meghatározza, az adatrögzítés módját.
 • Adatvédelmi Incidens:
  A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; A magánszemély személyes adatának jogellenes kezelése vagy feldolgozása. Jogosulatlan hozzáférés, véletlen megsemmisülés, sérülés, jogellenes megváltoztatás, törlés vagy megsemmisítés.
 • Álnevesítés:
  Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni; visszafordíthatatlan módon azonosítóval látják el a magánszemély adatát mely után  nem beazonosíthatóak az adatok. Pl. ilyen a név nélküli statisztikai adatok.
 • Címzett:
  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Akinek a nevére e-mailt, postai küldeményt, stb. tudunk küldeni.
 • Érintett:
  Azonosított vagy azonosítható természetes személy; akinek adatait az adatkezelő/adatfeldolgozó rögzíti, cél szerint kezeli és tárolja. – az érintett az a személy, aki megadja az adatait rögzítési célra.
 • Szerződés:
  Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével, személyes megjelenéssel létrejövő adásvételi szerződés.
 • Profilalkotás:
  Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Különleges Adat:
  A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adat;
 • Személyes Adat:
  Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján (bárki által) azonosítható. Ilyen adat ami a személyhez köthető név, telefonszám, IP cím, arckép, fénykép, adóazonosító jel, taj szám, stb. Ezen adatokból megállapítható, kikövetkeztető, hogy kihez tartozik. Ezen adatok lehetnek kötelező adatok ( pl.: munkavállaló, számlázás, adókedvezmény igénybevételéhez, stb.) vagy hozzájáruláson alapuló.
 • Vállalkozás:
  Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; – egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság stb.
 • Képviselő:
  Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; A társaság által képviseletre jogosult.
 • Érintett hozzájárulása:
  Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; – hozzájárulás megadása telefonszámunk, email címünk, (nem kötelező adatunk) megismeréséhez, és hogy ezeken keresztül felvegyék velünk a kapcsolatot. Ennek módja rögzített telefonvonalon, weboldalon kitöltve az adatokat, vagy papír alapon aláírva történik
 • Adatvédelmi incidens:
  A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  Magánszemélyek adatainak bármilyen „sérülése” hacker támadás, vírus, kör e-mail (mindenki látja a másik email címét, nevét), stb.

 

4.) Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

4/a. ) Egyszeri információ kérése

 • Az Adatkezelőknél a magánszemély/ érintett lehetőséggel élhet, hogy a következőkben részletezett adatai megadásával az Adatkezelőktől információt kérjenek.
 • Ezen információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 • Kezelt adatok köre és célja:

http://www.bajakomm.hu/e-ugyfel-2/ oldalon az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás

 

 • Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 • Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

5.) Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

 

a.) A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

b.) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

c.) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

d.) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

e.) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

f.) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

g.) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

h.) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. törli a személyes adatokat.

 

6.) Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 17.§ 

 

a.) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

b.) A személyes adatok kezelésének célja: a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

c.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

d.) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

e.) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. 

 

Ügyféladatok kezelése

A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. az üzleti tevékenységével összefüggésben, üzletszerzés céljából, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) céljából a vele ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli.
Adatkezelő megnevezése: Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Az adatkezelés célja adatok kezelése
Az adatkezelés jogalapja: Ügyféladat kezelésének jogalapja: jogos érdek.

Természetes személy személyes adatai kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése.

Bizonylatolási kötelezettség teljesítése során kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. -vel ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek nyilvánosan elérhető adatai, (cégjegyzékben felültetett adatok: képviselő neve, EV nyilvántartásban: név, lakcím, telephely, adószám), illetve képviselői, kapcsolattartói adatok, egyéb az ügyfél által hozzáférhetővé tett adatok (képviselő, kapcsolattartó munkaköre, telefonszáma, e-mail elérhetősége stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, illetve a jótállási/szavatossági helytállással járó szerződések esetében az igény érvényesítésre nyitva álló határidő tartama, ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig.
A kezelt adatok megtekintésére jogosult A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

 

 

 

 

 

7.) A Webshop – http://szerszam-kisgep.hu/level-kuldese feliratkozás önkéntes és a megrendelés

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A vásárlás/megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.                                                     Bolt Cím: 6500 Baja, Szenes utca 1. (Piaccsarnok)

E-mail: https://szerszam-kisgep.hu/level-kuldese/

Közvetlen E-mail: bolt@bajaikommunalis.hu
Tel.: 79/200-026 vagy 20/230-4585

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott terméket vásárol, személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja a termék megrendelés esetén:

megrendelő szervezet neve* azonosítás
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
jelszó belépés/azonosítás
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
megrendelt termék megnevezése és darabszáma teljesítéshez és a számlázáshoz szükséges
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, kiegészítő adatok)* számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, kiegészítő adatok) * számlázáshoz szükséges adat
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő kiszállításhoz szükséges adat
rendelésazonosító megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges adat
rendelés dátuma teljesítés visszakereshetőséghez szükséges adat
speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

 

 • Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, megrendelés biztosítása, megrendelés egyszerűsítése jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, valamint a kapcsolattartás.
 • Adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  • Az érintett vásárló az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton https://szerszam-kisgep.hu https://webaruhaz.kulcs-soft.hu   weboldalon keresztül elküldi a megrendelésé az Adatkezelő részére.
  • Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza
  • Az Adatkezelő a megrendelést elektronikus és /vagy papír alapú nyilvántartási rendszerében rögzíti.
  • Amennyiben az Adatkezelő a megrendelést elfogadja minden esetben telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést, illetve kérésre további információkat ad.
  • Ha a megrendelést pontosítani szükséges akkor telefonon az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a megrendelővel és megteszi azt. Ha nem tudja teljesíteni a megrendelést, vagy visszautasítja ekkor is kapcsolatba lép a megrendelővel.
  • Az érintettet /megrendelőt az Adatkezelő a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól – pl: futárnak átadás.
  • A megrendelő/érintett az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségén keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a megrendelés részleteinek egyeztetésével és/vagy
 • Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok, és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony miatt az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján legalább 8 év.

 

7/a. Panaszkezelés

 

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

 

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezőe

 

7/b. Weboldal látogatási adatok

 

 • Hivatkozások és linkek
  • A weboldalak olyan linkeket is tartalmazhatnak, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csak a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így azokért nem vállal felelősséget, illetve nem tartozik felelősséggel.
  • Tekintse át az Ön által látogatott oldalak Adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait megadná bármilyen formában.
 • Cookie-k /sütik
  • Az adatkezelő a 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésében foglaltaknak miszerint:  Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kal (magyarul: süti) kapcsolatban.
  • Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
 1. Feltétlenül szükséges cookie-k
 2. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
 3. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

 1. Funkcionális cookie-k
 2. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 3. Célzott cookie-k
 4. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések, találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
 5. Harmadik fél által biztosított cookie-k
 6. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
 • A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 • Google Adwords remarketing
 • Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely al oldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
 • Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
 • Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
 • Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
 • Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.
 • Google AnalyticsA weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és – felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat: 
  https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
  https://www.google.de/intl/en-GB/policies/  A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos” sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja le: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en  A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására és weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Double-Click adatvédelmi irányelvében talál: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en 

 

 

8.) Kik kezelik az adataimat?

 

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

9.) Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a meghatározott adatfeldolgozó (k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Az adatkezelő az adatokat harmadik fél részére a termék kiszállításhoz kötelezően előirt, adatokat továbbítja.  Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Futár cég adatai, ahova az adatkezelő – tehát a bolt – az Ön adatait továbbítja a kiszállítás teljesítése céljából, mint adatfeldolgozónak:

Név: Royal Futár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-97330
Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23683596-2-43
Székhely cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 32
Elektronikus email cím:info@royal.hu
Telefonszám: 06-1-2163606

 

10.) Milyen jogaim vannak?

 

Az Infó tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

11.) Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról,  valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@bajaikommunalis.hu     e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság      székhely: 6500 Baja, Keleti körút 49-51      nyilatkozattal tehetik meg.

Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A Bajai Kommunális Nonprofit Kft az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást A Bajai Kommunális Nonprofit Kft az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet A Bajai Kommunális Nonprofit Kft-nél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben A Bajai Kommunális Nonprofit Kft költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását A Bajai Kommunális Nonprofit Kft a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Bajai Kommunális Nonprofit Kft a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat A Bajai Kommunális Nonprofit Kft rendelkezésére áll.

A Bajai Kommunális Nonprofit Kft a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett A Bajai Kommunális Nonprofit Kft zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Bajai Kommunális Nonprofit Kft megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha A Bajai Kommunális Nonprofit Kft az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén A Bajai Kommunális Nonprofit Kft tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

 

12.) Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén Bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

weboldal: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 

13.) Az adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 • Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

14.) Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.